Modele cyklu życia organizacji

2 spis treści 1. Wstęp MODELE cyklu życia organizacji Etapy życia organizacji Sumaryczny modèle cyklu życia organizacji modèle cyklu życia organizacji WG g Greinera CYKL życia organizacji WG g. m. Lippitta i W.N. Schmidta modèle cyklu życia WG R.L. DAFTA modèle cyklu życia organizacji WG R.A. Webbera Fazy Rozwoju Przedsiębiorstwa Podstawowe koncepcje strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa modèle strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa H.I. Ansoffa Uniwersalny modèle K. Andrewsa Koncepcja Rozwoju Przedsiębiorstwa według A.D.

Chandlera oraz COS Druckera Organizacja w swoim Rozwoju przechodzi Następnie w fazę współpracy. Następuje tu przełamanie rutyny i stopniowa décentralizacja. Organizacja korzysta z pracy zespołowej. Ma à Wpływ na skuteczność osiągania celów organizacji. Zespoły są forma partycypacyjnego stylu kierowania. Zbyt złożone sprawy Można w tej fazie poddać reorganizacji i przekształcić w mniejsze jednostki. Następnym etapem jest wyst kryzysu odnowy, qui zachodzi w wyniku zbyt dużego otwarcia na extérieur i spłaszczenia Struktur. Każdy ETAP cyklu życia organizacji związany jest Zarówno Jak z wzrostem Tak i z kryzysem niektórych funkcji. Takich etapów wyróżniają pięć, un Zatem i pięć rewolucji: eduteka Studia ekonomiczne Zarządzanie Rozwf i CYKL życia organizacji 8 2,4. CYKL życia organizacji WG W.N.

Lippitta i Schmidta Następnym typem cyklu życia organizacji są Fazy Rozwoju W ujęciu GI Lippitta i W.N. Schmidta. Obejmują une Fazy następujące: Narodziny, Młodość Dojrzałość. W fazie narodzin Głównym problemem jest utworzenie Nowej organizacji i zapewnienie jej przetrwania. W cyklu młodości ważnym zagadnieniem jest pokonanie trudno wraz z uzyskaniem stabilizacji je reputacji. W okresie dojrzałości zmierza się do zapewnienia sobie zdolności przystosowawczych oraz dotacja się z obowiązków na rzecz społeczeństwa modèle cyklu życia WG r.l. DAFTA Kolejny modèle cyklu życia organizacji został Stworzony przez r.l. DAFTA. Zestawił sur Trzy zasadnicze okresy funkcjonowania je Rozwoju organizacji, sprowadzając do jednej postaci applications Czterech badaczy: B.R. Scotta, g. c.

lippitta i w Schmidt schmidta oraz grinera. Okresy funkcjonowania je Rozwoju organizacji Struktura Kryterium Wyroby/Usługi Systemy wynagradzania je kontroli i Narodziny Nieformalna, Teatr jednego Aktora * Pojedynczy wyrób/usługa Osobowe, paternalistyczne II Młodość Formalne procedury, podział pracy , Nowe specjalnosci Linia wyrobu/Usługi bezosobowe, sformalizowane innowacje przez właściciela/kierownika oddzielne grupy innowacyjne strategia przetrwanie reputacja, stabilność, ekspansja rynkowa III Dojrzałość Praca grupowa w ramach biurokracji Liczne Linie Rozgałęzione * *, związane z produktami i wydziałami Zinstytucjonalizowane B + R Unikalność, kompletność organizacji * * * styl Naczelnego kierownictwa Indywidualistyczny, przedsiębiorczy Delegowanie z kontrolą Partycypacja ( współuczestnictwo), pełni grupowe, zespołowe * Teatr jednego Aktora oznacza, że Każdy kierownik odgrywa indywidualną rolę stosownie do pozycji zajmowanej w organizacji, niemającej wyraźnie skrystalizowanej struktury na tym ETAPIE * * rozgałęziony système bodźców i kontroli oznacza wieloraki système, związany nie z wynikami organizacji jako całości, lecz z produktami jednostkami * * * Kompletność oznacza zajmowanie się przez kierownictwo całością organizacji Źródło: [Janusz W. Sciński, CYKL życia organizacji, PWE, Warszawa 1989, Str. 27.] 2,6. modèle cyklu życia organizacji WG r.a. webbera Następnym typem jest opracowany przez r.a. webbera modèle, qui présente proces Planowania oraz zadania stojące Przed kierownictwem. Występują w NIM Cztery Fazy Rozwoju organizacji: 8 Dr Joanna purgał-Popiela ZZL Geneza koncepcji ZZL gestion des ressources humaines (HRM) pierwotnie: pełni ne sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX modelowe Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia Przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest à Zespół warunków funkcjonowania Przedsiębiorstwa wynikający z tego, modèle dix à IDEALNY wzorzec przedstawiający logikę procesu, Jakim jest starzenie się organizacji.